बजारको शक्ति

In From Other Parts by Michael Rae

निम्न लेख मिल्टन फ्रिडमन्को निवन्ध The Power of the Market को आकाश श्रेष्ठको नेपाली अनुवाद हो| यस अनुवाद पहिलो पटक ‘विचार डबली’ मा मे ,२०१४ मा प्रकाशित भएको थियो| – मिल्टन फ्रिडमन् लगभग ३५० वर्ष अघिको मात्र कुरा हो, सन् १६२४ मा, डच सामराज्यका निर्देशक अमेरिकाको म्यानहाटन टापुमा पुगे ।

Vist Econity Nepal to Read More